Obnova Ateliéru

V této podsekci jsou informace o aktivitách při stavební obnově objektu Ateliéru Prčice.

Rok 2021
Pandemie koronaviru stále pokračuje, stejně jako adaptace ve Francii. Nebylo to lehké a navíc jsem se do Čech a Prčice vůbec nedostal. Tragédie!

Rok 2020
Rok koronavirové epidemie a návratu z Laosu do Evropy, na jih Francie, do městečka Mouans-Sartoux.

Od začátku roku 2020 probíhala příprava podkladů pro získání příspěvku na realizaci projektu „Celková obnova objektu chléva“. Ve dnech 01. 07. – 30. 11. 2020 bylo dílo provedeno. Stavebními aktivitami projektu byly: 1. Obnova a statické zajištění narušených kleneb a zdiva, 2. Obnova prostoru půdy nad klenbami, 3. Doplnění replik dvou chybějících oken směrem do dvora a 4. Obnova omítek interiéru. Celkový rozpočet této akce byl 299.790,- Kč. Dotace ve výši 29.979,- Kč byla hrazena z příspěvku Města Sedlec-Prčice a dotace ve výši 147.500,- Kč z příspěvku Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Zhotovitelem díla byla firma – PROVÁDĚNÍ STAVEB-TOMÁŠ HRDINKA z Nových Dvorů u Červeného Újezda.

V březnu a dubnu 2020 probíhala obnova povrchu komunikace v Potoční ulici. Velké díky patří Městu Sedlec-Prčice.

Rok 2019
V létě proběhlo dokončení obnovy střechy spodní stodoly. Klempíř a pokrývač Olda Kabíček dokončil výměnu bobrovek v posledním úseku a osadil klempířské prvky. Prostor spodní stodoly byl dovyčištěn, zedník p. Pokrupa opravil vnitřní zdivo a zámečník Milan Křížek provedl oddělení horní a spodní stodoly formou kovové mříže. Od července 2019 je spodní stodola pronajata. Od prosince 2019 je pronajata i horní stodola.
Špejchar – truhlářem Mírou Novákem byla dokončena obnova dřevěné podlahy (broušení a lakování) a zedníkem p. Pokrupou dobetonování spojnice nové dřevěné podlahy a původní staré betonové podlahy.
Ke konci roku probíhala příprava projektu s názvem „Celková obnova objektu chléva“, který by se měl realizovat v roce 2020.

V listopadu 2019 byla Městem Sedlec-Prčice provedena výměna starého vodovodního řadu v Potoční ulici. Rovněž byla Městem Sedlec-Prčice zrestaurována a na původní místo osazena socha sv. Isidora.

Rok 2018
První větší aktivitou v tomto roce byla realizace projektu „Obnova prostoru bývalé sýpky„. Stavebními aktivitami projektu obnovy sýpky/špejcharu bylo zajištění statiky jejích kleneb a obnova podlahy. Docela jsem si tam o prázdninách máknul = proběhlo vyklizení prostoru od nahromaděného nábytku, rozebrání původní dřevěné podlahy a odstranění navážky nad klenbami, cca 3 valníky odpadu. Celkový rozpočet projektu byl ve výši 327.606,- Kč. Dotace ve výši 32.761,- Kč byla hrazena z příspěvku Města Sedlec-Prčice a dotace ve výši 95.000,- Kč z příspěvku Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Druhou aktivitou bylo pokračování celkové obnovy střech stodol, letos spodní stodoly. Odborné tesařské práce zajistil sedlecký tesař Jan Kabíček. Odborné pokrývačské a klempířské práce jeho bratr prčický Olda Kabíček. Na základě požadavků památkářky pí. Řepkové byla obě úžlabí vyskládána pomocí bobrovek. Rovněž bylo provedeno vyklizení prostoru spodní stodoly od věcí zanechaných po zemřelém nájemci z Prahy.

Rok 2017
Začátek velkého projektu obnovy střechy horní (část A)  a spodní stodoly (část B).  V rámci projektu s názvem „Obnova objektu stodoly Ateliéru Prčice – část A“ byla provedena oprava poškozeného krovu, výměna latí, pokládka nové střešní krytiny, instalace klempířských prvků a zednická obnova poškozeného zdiva, štítu a římsy. Celkový rozpočet projektu byl ve výši 397.698,- Kč. Dotace ve výši 229.769,- Kč byla hrazena z příspěvku Města Sedlec-Prčice a Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

V listopadu 2017 vyrobil a osadil sedlecký zámečník Milan Křížek kovovou branku oddělující nádvoří od relaxační zahrady.

Rok 2016
V tomto roce proběhly pouze menší stavební úpravy. Jednou z nich bylo celkové zateplení půdy hlavního objektu Ateliéru a položení prkenné podlahy. Došlo tím k výraznému zaizolování spodních místností, zabránění úniku tepla a následně snížení spotřeby energií. Druhou akcí byla obnova narušených omítek v interiéru pronajatého bytu.
Na podzim se připravoval velký projekt pro získání dotace na obnovu střechy horní i spodní stodoly.

Rok 2015
Jsme stále v Laosu. Do ČR jsem se podíval na tři týdny v červnu. Nicméně proběhlo několik stavebních akcí – viz níže.

Stavební akce:
Proběhlo zpevnění poloviny základů štítu hlavního objektu – ze směru od nádvoří. Základy zde v podstatě nebyly žádné. Takže byl štít postupně podkopán do hloubky cca 80 cm a vybetonován. Zároveň bylo provedeno odvedení vody z okapových sběračů.

Největší akcí byla obnova fasády hlavního objektu ze strany Potoční ulice. Nejdříve byla odkopána zemina kolem celé fasády. Následně byla instalována nopová folie, proveden zásyp kamenivem a ohraničení kamennou dlažbou. V rámci tohoto byl odhalen starý kanál s kamennými prvky. Následnou obnovu celé fasády provedla stavební firma pana Tomáše Hrdinky. Celkový rozpočet akce byl 153.870,- Kč, z toho byla částka 18.000,- Kč hrazena Městem Sedlec-Prčice a částka 60.000,- Kč jako příspěvek poskytnutý Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Otec také provedl opravu fasádového zdiva na několika místech stodol. Čest jeho práci. Já jsem provedl výměnu části střešní krytiny na stodole objektu.

Rok 2014
Začátek roku je bez sněhu a teploty jsou mírné. Na zahradě reje od podzimu krtek. Panem Josefem Valsou byly zpracovány čtyři položkové rozpočty – obnova střech stodol, obnova a statické zajištění špejcharu (sýpky), obnova fasády z Potoční ulice a obnova fasády chlívku.
V srpnu 2014 se celá naše rodina přestěhovala do Laosu (Vientiane). Byt v Ateliéru byl pronajmut a objekt uzavřen.

Stavební akce:
V roce 2014 proběhlo zpěvnění základů štítu špejcharu. Základy zde v podstatě nebyly žádné. Takže byl štít postupně podkopán do hloubky cca 80 cm a vybetonován. Zároveň byl upraven vstup do spodní části špejcharu – zazdění kamenných schodů. Následně byl vyrovnán terén před štítem tak, aby dešťová voda přirozeně a spádově odtékala.
Bylo provedeno zazdění původních dveří mezi bytem a zadními místnostmi. Dále došlo k oddělení kuchyně bytu a části obchodu. Tímto došlo ke kompletnímu oddělení bytu a jeho následnému pronajmutí. Součástí byla realizace plynového topení v prostoru bytu – inslace topných těles, plynového kotle a vyvložkování komína.
Další větší akcí byla celková obnova vstupu (vrat) do stodoly – z nádvoří. Vstup byl snížen, vrata obnovena, část střechy přeložena.

Rok 2013

Stavební akce:

V období 06-09/2013 probíhala realizace akce s názvem „Obnova štítu stodoly Ateliéru Prčice“. Na tuto aktivitu se podařilo získat finanční příspěvek ve výši 60.000,- Kč od Ministerstva kultury ČR. Finanční příspěvek byl poskytnut z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2013. Celkový rozpočet akce činil 77.642,- Kč. Stavbu realizovala firma: Vladimír Dvořák, IČ: 14 74 70 81 – Jankov 150, 257 03 Jankov. DĚKUJEME.

V září 2013 byla dokončena realizace záměru vestavby hygienického zázemí na místě bývalého schodiště vedoucího na půdu. Ateliér Prčice má nyní tři sociální zázemí  – jedno pro ubytování, druhé pro veřejnost a třetí pro personál. Konečně je možné multifunkční využití objektu. Stavbu realizovala firma: Vladimír Dvořák, IČ: 14 74 70 81 – Jankov 150, 257 03 Jankov. DĚKUJEME. Kolaudační souhlas byl Stavebním úřadem Města Sedlec-Prčice vydán dne 20.09.2013.

Bylo provedeno odstranění betonového povrchu ve sklepě hlavního objektu Ateliéru. Ve sklepní místnosti budoucí kotelny byla odstraněna původní vlhká podlaha, prostor byl zavezen drtí a položena cihlová dlažba.

Pokračovalo zateplování půdy hlavního objektu Ateliéru.

V červnu 2013 byla dokončena obnova pavlače. Bylo nutno doplnit několik litinových sloupků a dřevěné prvky. Akci provedli zámečník Milan Křížek ze Sedlce a truhlář Jindřich Částka z Kvasejovic.

Další aktivity:

V neděli 8.9. 2013 proběhla v Toulavé kameře reportáž s názvem Na kole kolem Prčice. Podívejte se na ní, je tam zmínka i o Ateliéru Prčice: http://www.toulavakamera.cz/article.asp?id=4179. Příjemné pokoukání.

Největší aktivitou roku 2013 v Ateliéru Prčice byla výstava večerníčkové série Krysáci. Byla zde možnost nahlédnout do pohádkového světa smetiště poblíž Vizovic, pod pokličku technické výroby večerníčku, podívat se na promítání prvního dílu či nakreslit obrázek Hodana, Huberta, Edy a jejich kamarádů. V Ateliéru Prčice byla výstava slavnostně otevřena v sobotu 18. května 2013 a trvala do 15. září 2013. 

Byla dokončena (leden 2013) projektová dokumentace celkové obnovy Ateliéru Prčice. Připravil ji Ing. arch. Petr Růžička. Následně bylo vydáno stavební povolení.

Rok 2012
Stále se připravuje (již od ledna 2011) projektová dokumentace celkové obnovy Ateliéru Prčice. Připravuje ji Ing. arch. Petr Růžička. Zejména část statického zabezpečení objektu je značně náročná.

Stavební akce:
Začalo zateplování půdy hlavního objektu Ateliéru.
Od dubna 2012 probíhá v Ateliéru Prčice realizace záměru vestavby hygienického zázemí na místě bývalého schodiště vedoucího na půdu.
V srpnu 2012 byl stavebně opraven sloup vstupních vrat z Potoční ulice.
Od září do prosince 2012 probíhala celková oprava střechy nad bývalým chlévem hospodářské části objektu. Byly provedeny kompletní tesařské práce silně poškozeného krovu, klempířské práce a celková výměna střešní krytiny. Nové bobrovky střeše doopravdy sluší. Celkový rozpočet akce byl 150.000,- Kč, z toho byla částka 15.000,- Kč hrazena Městem Sedlec-Prčice a částka 75.000,- Kč jako příspěvek poskytnutý Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012. Děkujeme velice.

Rok 2011
Od ledna 2011 připravuje Ing.arch. Petr Růžička projektovou dokumentaci celkové obnovy Ateliéru Prčice.
Stavební akce:
Duben – květen 2011: zhotovení plynové přípojky a rekonstrukce vstupů do Ateliéru z Vítkova náměstí. Tato akce probíhá v rámci celkové rekonstrukce Vítkova náměstí.
Od dubna 2011 probíhá v Ateliéru Prčice rekonstrukce špejcharu a vstupní chodby. V červenci a srpnu byla provedena obnova fasády pavlače – je zde nyní stejně modrá barva jako na přední fasádě na náměstí. Od září do prosince byla dokončena obnova relaxační zahrady – úprava kamenných tarasů, úprava terénu a vymezení kompostu. Konečně zde budeme moci relaxovat i duchovně.

Rok 2010
V březnu 2010 byly truhlářem Jindřichem Částkou dokončeny úpravy interiérů – a sice dodáním půlkruhového velmi zdařilého pultu a dokončením regálů. Od firmy PC Soft Pavla Jandy ze Sedlce-Prčice byl zakoupen počítač s tiskárnou a programem na pokladnu. Projekt byl ukončen k 31.březnu 2010.

V úterý 20. dubna 2010 proběhla v Ateliéru Prčice kontrola Státního zemědělského intervenčního fondu a zástupců Místní akční skupiny Krajina srdce. V projektu „Stavební obnova a vybavení Ateliéru Prčice“ nebyly zjištěny žádné nedostatky a byl zdárně ukončen. Celkový rozpočet akce byl 248.257,- Kč, z toho byla částka 136.541,- Kč hrazena z dotace a částka 111.716,- Kč ze zdrojů vlastníka objektu.

Rok 2009
Od 27.7. 2009 probíhala v Ateliéru Prčice realizace projektu „Stavební obnova a vybavení Ateliéru Prčice“. Projekt byl podpořen Místní akční skupinou Krajina srdce z „Fiche č.8 – III.1.2. Podnikatelské aktivity nezemědělců“ a byl SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA – v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR.

Stavební povolení stavby bylo Stavebním úřadem Města Sedlec-Prčice vydáno dne 28.7. 2008 pod č.j.: 982/08/SÚ.
V září 2009 byla dokončena oprava průčelní fasády (včetně nátěru) hlavní budovy Ateliéru Prčice, směrem do náměstí. Obnova fasády probíhala na základě architektonické studie Ing. arch. Petra Růžičky. Dále byly provedeny výměny klempířských prvků (žlaby a parapety), dodáno nové okno a nové vstupní dveře. Od října probíhaly opravy a nátěry oken a dveří. Rovněž bylo započato s úpravami interiérů – tj. vybavení základním nábytkem (pult a 8 ks regálů).